ประเภท : ข่าวอบรม/สัมมนา
ขอเชิญเข้าร่วมอบรม 9-10 ส.ค. 6...

โครงการยกระดับสถานที่ผลิตให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ GMP ทั่วไป/GMP Codex [อ่าน : 288 ครั้ง]

โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบสาร...

จัดโดย กองนโยบายและแผน มทร.ตะวันออก วันที่ 7 - 9 พฤษภาคม 2561 [อ่าน : 239 ครั้ง]

โครงการเสริมสร้างทักษะเพื่อการ...

วันที่ 24 - 25 มีนาคม 2561 [อ่าน : 325 ครั้ง]

เสริมสร้างความเชี่ยวชาญด้านโลจ...

วันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2560 [อ่าน : 284 ครั้ง]