ประเภท : ข่าวอบรม/สัมมนา
สัมมนาเตรียมความพร้อมนักบัญชี

โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพนักบัญชี และความสามารถปรับตัวรับโลกการทำงานร่วมกับ Artificial... [อ่าน : 41 ครั้ง]

เสริมสร้างศักยภาพด้านภาษาของผู...

7-8 ก.ย. 62 โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านภาษาของผู้ประกอบอาชีพรองรับเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก จัดโดย... [อ่าน : 78 ครั้ง]

26 ก.ค. 62 เวลา 08.00-12.00น.

สัมมนา "มังคุดถ้าไม่ไปจีน จะไปไหน?" [อ่าน : 77 ครั้ง]

วันที่ 25 พ.ค. 62 (หลักสูตรระย...

ฝึกอบรมแปรรูปเครื่องดื่มจากผลไม้และการจัดการผลิต โดย อ.ทองจวน คุณพุทธิรพี [อ่าน : 152 ครั้ง]

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม 9-10 ส.ค. 6...

โครงการยกระดับสถานที่ผลิตให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ GMP ทั่วไป/GMP Codex [อ่าน : 465 ครั้ง]

โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบสาร...

จัดโดย กองนโยบายและแผน มทร.ตะวันออก วันที่ 7 - 9 พฤษภาคม 2561 [อ่าน : 385 ครั้ง]

โครงการเสริมสร้างทักษะเพื่อการ...

วันที่ 24 - 25 มีนาคม 2561 [อ่าน : 461 ครั้ง]

เสริมสร้างความเชี่ยวชาญด้านโลจ...

วันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2560 [อ่าน : 442 ครั้ง]