ประเภท : ภาพข่าว/กิจกรรม
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภา...

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 [อ่าน : 9 ครั้ง]

จิตอาสา ปลูกป่าชายเลย และปล่อย...

โดย สาขาวิชาเทคโนโลยีประมง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 21 ก.ค. 62 [อ่าน : 12 ครั้ง]

โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่สู่กา...

โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่สู่การเป็นเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2562 [อ่าน : 137 ครั้ง]

กิจกรรม จิตอาสา พัฒนาลำน้ำ-ลำค...

ณ คลองดาวเรือง ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 [อ่าน : 9 ครั้ง]

รองอธิการบดี มทร.ตะวันออก ร่วม...

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ ร.ร.ราชประชานุะเคราะห์ 48 จันทบุรี [อ่าน : 8 ครั้ง]

การประชุมสภากัญชาแห่งประเทศไทย...

มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี จัดการประชุมสภากัญชาแห่งประเทศไทย ประจำจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับผู้นำทั้... [อ่าน : 13 ครั้ง]

โครงการไหว้ครู วิทยาเขตจันทบุร...

โครงการไหว้ครู วิทยาเขตจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 [อ่าน : 29 ครั้ง]

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการ...

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี [อ่าน : 24 ครั้ง]

พิธีถวายเทียนพรรษา

โครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ปี 2562 [อ่าน : 28 ครั้ง]

พิธีหล่อเทียนพรรษา

โครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ปี 2562 [อ่าน : 17 ครั้ง]

การแสดงวิสัยทัศน์ แนวคิดนโยบาย...

การแสดงวิสัยทัศน์ แนวคิดนโยบาย และแผนการบริหารมหาวิทยาลัยของผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตส... [อ่าน : 26 ครั้ง]

โครงการพัฒนาจิต คุณธรรม และจริ...

โครงการพัฒนาจิต คุณธรรม และจริยธรรมนักศึกษาฯ [อ่าน : 48 ครั้ง]

โครงการย่อยที่ 2 โครงการบ่มเพา...

กิจกรรมที่ 2.9 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ Start Up ด้านการตลาด [อ่าน : 19 ครั้ง]

กิจกรรมประชุมเชียร์คณะเทคโนโลย...

กิจกรรมประชุมเชียร์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2562 [อ่าน : 37 ครั้ง]

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา...

กิจกรรมที่ 2 เตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ด้านพื้นฐานวิชาการและวิชาชีพ [อ่าน : 54 ครั้ง]

การอบรมปฏิบัติการเตรียมความพร้...

การอบรมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (Site visits) [อ่าน : 40 ครั้ง]

การอบรมปฏิบัติการเตรียมความพร้...

กิจกรรมย่อยที่ 1 การเตรียนมความพร้อมรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา... [อ่าน : 50 ครั้ง]

ราชมงคลจันทบุรี ปลูกต้นรวงผึ้ง...

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติ วันที่ 16 มิถุนายน 2562 [อ่าน : 72 ครั้ง]

วันสถาปนาวิทยาเขตฯ ปีที่ 55

โครงการวันสถาปนาวิทยาเขตจันทบุรี ประจำปี 2562 วันที่ 11 มิถุนายน 2562 [อ่าน : 64 ครั้ง]

กิจกรรมการเตรียมความพร้อมในการ...

กิจกรรมการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ทดสอบวิชาชีพ [อ่าน : 48 ครั้ง]

พิธีเปิดโครงการ “ฟื้นฟูและพัฒน...

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [อ่าน : 52 ครั้ง]

ประชุมคณะทำงานว่าด้วยความร่วมม...

ระหว่าง สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์ กับ มทร.ตะวันออก ครั้งที่ 1 /2562 [อ่าน : 54 ครั้ง]

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักร...

พิธีถวายราชสักการะ และพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 ณ อาคารเฉลิม... [อ่าน : 80 ครั้ง]

ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยร่วมกันปล...

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 ณ บริเวณหน้าอาคารเอนกประสงค์ 4ชั้น [อ่าน : 59 ครั้ง]

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักร...

พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 ณ หอประชุมอำเภอเขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุ... [อ่าน : 48 ครั้ง]

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักร...

พิธีถวายราชสักการะ พิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร และพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในพระราชพิธีบรมร... [อ่าน : 47 ครั้ง]

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

บุคลากรสายสนับสนุน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร [อ่าน : 42 ครั้ง]

พิธีเปิดโครงการส่งเสริมความเข้...

กิจกรรม ถนนเด็กเดิน เพลิดเพลินวัฒนธรรม นำสื่อสร้างสรรค์ @จันทบุรี จัดโดย บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหว... [อ่าน : 38 ครั้ง]

การประชุมเกี่ยวกับความพร้อมด้า...

การเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) การเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาการ... [อ่าน : 38 ครั้ง]

การประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์...

ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารคณะเทคโนโลยีสังคม [อ่าน : 52 ครั้ง]

ข้อมูล : ภาพข่าว/กิจกรรม

งานวิทยฯ มี ภาพข่าว/กิจกรรม ทั้งหมด 2
งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ มี ภาพข่าว/กิจกรรม ทั้งหมด 12
งานพัฒนานักศึกษา มี ภาพข่าว/กิจกรรม ทั้งหมด 22
สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี มี ภาพข่าว/กิจกรรม ทั้งหมด 41
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มี ภาพข่าว/กิจกรรม ทั้งหมด 73
หอพักนักศึกษา มี ภาพข่าว/กิจกรรม ทั้งหมด 1
คณะเทคโนโลยีสังคม มี ภาพข่าว/กิจกรรม ทั้งหมด 187

มี ภาพข่าว/กิจกรรมทั้งหมด 356