ประเภท : ข่าวกิจกรรม
โครงการ English is Fun

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 สาขาวิชาศิลปศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสังคม จัดโครงการ English is Fun เพื่อเพิ่มพู... [อ่าน : 0 ครั้ง]

นักวิจัยวิทยาเขตจันทบุรีนำเสนอ...

งาน The 8th International Conference on Integration of Science and Technology for Sustainable Develo... [อ่าน : 18 ครั้ง]

เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบ...

เพื่อเรียนปรึกษาขอคำแนะนำในการดำเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลแพทย์ทางเลือก และการจัดทำหลักสูตรแพทย์แผนไทย [อ่าน : 20 ครั้ง]

การประชุมระดับนานาชาติ

การประชุมระดับนานาชาติ The 8th International Conference on Integration of Science and Technology for... [อ่าน : 5 ครั้ง]

วิศวกรรมไฟฟ้า พัฒนาศาสนสถาน

14 พ.ย. 62 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน ครั้งที่ 2 [อ่าน : 50 ครั้ง]

ประชุมจัดตั้ง รพ.แพทย์ทางเลือก

โครงการจัดตั้งโรงพยาบาลแพทย์ทางเลือก และวิภาคหลักสูตรแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 1/2562 [อ่าน : 75 ครั้ง]

แนะแนวหลักสูตรแก่ กศน.จันทบุร...

ประขาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดรับ แก่คณะครู ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดจันทบุรี [อ่าน : 32 ครั้ง]

การประชุม CEO วิทยาเขตจันทบุรี...

การประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาเขตจันทบุรี ณ ห้องประชุมเหลืองจันท์ 1 อาคารวิทยบริการ [อ่าน : 33 ครั้ง]

“พะยอมเกมส์ ครั้งที่ 14”

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประจำปี 2562 [อ่าน : 35 ครั้ง]

ผู้บริหารวิทยาเขตจันทบุรีเข้าก...

ปรึกษาแนวทางและแผนการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ภายใต้สถาบันอนุรักษ์สมุนไพรและการจัดตั้งโรงพยาบาลแ... [อ่าน : 107 ครั้ง]

การสัมมนาหัวข้อ การรับรองมาตรฐ...

การสัมมนาหัวข้อ การรับรองมาตรฐานระบบ Primary GMP (ประเภทผลไม้/ล้งผลไม้) [อ่าน : 21 ครั้ง]

วิทยาเขตจันทบุรีเข้าศึกษาดูงาน...

ด้านการเกษตรและดูงานอาคารศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตการเกษตรและอาหาร [อ่าน : 47 ครั้ง]

สำรวจความต้องการของกลุ่มหมู่บ้...

สำรวจความต้องการของกลุ่มหมู่บ้าน โครงการทหารผ่านศึก เพื่อทำความร่วมมือทางด้านบริการวิชาการ [อ่าน : 12 ครั้ง]

งานสดุดีวีรกรรม “วันสมเด็จพระเ...

ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ค่ายตากสิน จ.จันทบุรี [อ่าน : 9 ครั้ง]

วิทยาเขตจันทบุรีร่วมพิธีมอบกระ...

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี [อ่าน : 61 ครั้ง]

ราชมงคลจันทบุรีลงนามบันทึกข้อต...

ระหว่างมหาวิทยาลัยกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมังคุดแปลงใหญ่คิชฌกูฏ และสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 [อ่าน : 65 ครั้ง]

ราชมงคลจันทบุรีจัดการประชุมพบป...

ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา องค์กรปกครองท้องถิ่น ภายในอำเภอเขาคิชฌกูฏ [อ่าน : 54 ครั้ง]

กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนก้าว...

กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่โลกการทำงาน [อ่าน : 18 ครั้ง]

สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีเข้าตร...

เพื่อเตรียมความพร้อมในการสร้างสถาบันอนุรักษ์สมุนไพร [อ่าน : 114 ครั้ง]

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยประชาสัมพั...

การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 17 [อ่าน : 16 ครั้ง]

ประชุมหารือการจัดตั้งสถาบันอนุ...

สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดจันทบุรี [อ่าน : 12 ครั้ง]

บริษัท จิ้วฮวด จำกัด มอบทุนการ...

บริษัท จิ้วฮวด จำกัด มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร [อ่าน : 15 ครั้ง]

ร่วมปรึกษาหารือกับเภสัชกรโรงพย...

การจัดตั้งสถาบันสมุนไพร การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก [อ่าน : 25 ครั้ง]

การแข่งขันกีฬานักศึกษาคณะเทคโน...

การแข่งขันกีฬานักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2562 [อ่าน : 30 ครั้ง]

พิธีวางพวงมาลา และพิธีถวายบังค...

ในพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว [อ่าน : 9 ครั้ง]

วันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2562

พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว [อ่าน : 32 ครั้ง]

ต้อนรับสโมสรนักศึกษา มทร.รัตนโ...

เข้าศึกษาดูงานในด้านการจัดกิจกรรมของนักศึกษา [อ่าน : 14 ครั้ง]

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วม...

ระหว่าง มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี กับ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี [อ่าน : 81 ครั้ง]

การปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา...

การปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีสังคม [อ่าน : 23 ครั้ง]

กฐินสามัคคี มทร.ตะวันออก

ทอดถวาย ณ วัดเทพธารทอง วันที่ 22 ต.ค. 62 [อ่าน : 31 ครั้ง]

การตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานต...

การตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด และประเมินผลการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ในระดับคณะ [อ่าน : 17 ครั้ง]

กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนสหกิ...

กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนสหกิจศึกษา ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสังคม ประจำปี พ.ศ.2562 [อ่าน : 25 ครั้ง]

กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนสหกิ...

กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนสหกิจศึกษา ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสังคม ประจำปี พ.ศ.2562 [อ่าน : 16 ครั้ง]

วันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สถานีตำรวจภูธรเขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี [อ่าน : 58 ครั้ง]

กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรและวิพากษ์...

กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2563 [อ่าน : 21 ครั้ง]

พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร [อ่าน : 33 ครั้ง]

ประชุมสมาชิกดำเนินโครงการจัดตั...

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ 4 ชั้น [อ่าน : 95 ครั้ง]

ข้อมูล : ข่าวกิจกรรม

งานวิทยฯ มี ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด 2
งานวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ มี ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด 13
งานพัฒนานักศึกษา มี ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด 27
สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี มี ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด 51
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มี ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด 88
หอพักนักศึกษา มี ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด 1
คณะเทคโนโลยีสังคม มี ข่าวกิจกรรม ทั้งหมด 222

มี ข่าวกิจกรรมทั้งหมด 473